วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำอาหารสำหรับเด็กและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อค่าถ้วยรางวัล จำนวน ๑๒ ถ้วย ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
เช่าเต้นท์และค่าเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะมูลฝอย อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง