วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2564
ซื้อการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ)สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดการติดเชื้อโรคโควิด-19 และเฝ้าระวังในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ และเฝ้าระวังในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ช่วงจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ? ไปทางบ้านนางธรรม ม่วงประทาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง2 หมู่ที่ 14 ช่วงจากสามแยกบ้านนายณัฐพงษ์ สายมัน ไปทางสามแยกบ้านนายถาวร สาตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง