วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงกการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลละหานนา ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองสะแบง 2 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการอบรมกลุ่มอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลละหานนา ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองสะแบง๒ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย ถูกกฏจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง