วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง2 หมู่ที่ 14 ช่วงจากสามแยกบ้านนายณัฐพงษ์ สายมัน ไปทางสามแยกบ้านนายถาวร สาตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 12 (ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรตลอดสายพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 ช่วงจากทางเชื่อมลาดยางไปทางลำห้วยแคน-ฝายน้ำล้นลำห้วยแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 ช่วงจากสามแยกคลองชลประทาน (บริเวณนานายบุญลือ สืบวงษา-สามแยกคลองชลประทานบริเวณ คำปัญญาฟาร์ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 ช่วงจากวัดป่าเชตวัน ? หนองสนามม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับแก่คนพิการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าม่าน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านห้วยทรายพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง