วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรตลอดสายพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านศรีชุมพร ม.9 ช่วงจากทางหลวง 2065 (บริเวณ อบต.ละหานนา)-ไปทางนานางสมิตานันท์ สอนโพธิ์ และนานางสาวพันทิภา ศรีอุทธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 2098 ขอนแก่น 001-50-0001จำนวน 4 ชุด ซื้อน้ำมันเครื่อง 10W30 และกรองน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ โคกทำเล บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามกีฬา บึงละหานนา บ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 12 ช่วงบ้านบึงบัวทอง-ไปทางบึงละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างลาดเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดู่พัฒนา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง