วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลละหานนา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลละหานนา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 บ้านละหานนา (ช่วงต่อจากถนนเดิมจาก รพ.สต.ละหานนาไปหมู่ที่ 11 บ้านคลองเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการปรับบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2562 ราย นายสมจิตต์ เสนผาบ บ้านหญ้าคา ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง