วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 ช่วงจากถนนคอนกรีตเดิม ? วัดป่าเทพไมตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 ช่วงจากถนนคอนกรีตเดิม-คลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมรณรงค์ ตามโครงการร่วมด้วย ช่วยกัน หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดต่างๆ ในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำยาพ่นยุงตัวเต็มวัยชนิดขวด ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดซองชา ตามโครงการร่วมด้วย ช่วยกัน หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมมู่ลี่ไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง