วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง 2 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมโรงสูบน้ำบ้านละหานนา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นบางตอนพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทางศรีชุมพร หมู่ที่ 9 ? บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นบางตอนพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทางบ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นบางตอนพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทางเชื่อมลาดยาง2065 (ข้าง อบต.ละหานนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง