องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการพัฒนาความพร้อม ความชำนาญทีมควบคุมโรคติดต่อน...
    องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความพร้อม ความชำนาญทีมควบคุมโ...
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ในชุมช...
    ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ประ...
    การปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ ( Public Mind ) คือการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสั...
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน ที่พักอาศัย (บ้าน...
   

อง...

 
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
   

 

 

สำรวจการให้บริการของ อบต.
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดีมาก
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553