องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย...
    เนื่องจากได้รับแจ้งจาก อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านโนนถาวร หมู่ ๑๖ ว่าพบผู้ป่วยในโรงเรียนอนุบาลกุลฤดี ...
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ประ...
    การปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ ( Public Mind ) คือการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสั...
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด สิ่งแวดล้อม เพื่อทำลายแหล...
    สำนักปลัด ได้รับหนังสือประสานงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา แจ้งดำเนินการแผนควบคุมโรคระบาด...
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด สิ่งแวดล้อม เพื่อทำลายแหล...
   

องค์การบริหา...

 
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
   

 

 

สำรวจการให้บริการของ อบต.
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดีมาก
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553