องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือ...
   

อบต.ละหานนา จะออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิกสาร และผู้ป่วยเอดส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ....

  โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2563 โครงการคว...
    คณะกรรมการหมู่บ้านละหานนา บ้านโนนทองหลาง บ้านคลองเจริญ และบ้านบึงบัวทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล...
  โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2563 โครงการคว...
    คณะกรรมการหมู่บ้านละหานนา บ้านโนนทองหลาง บ้านคลองเจริญ และบ้านบึงบัวทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล...
  โครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่ามสตรีตำบลละหานนา ประจำป...
   
 
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
   

 

 

สำรวจการให้บริการของ อบต.
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดีมาก
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553