องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ผลการตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดู่พัฒนา หมู่ที่ 15 
-------------------------------
                                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินการตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดู่พัฒนา หมู่ที่ 15 เชื่อมต่อถนน คสล.เดิมถึงทางแยกถนนสายบ้านศรีชุมพร – หนองดู่ ขนาดผิวจราจรถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ขณะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด
ได้กำหนดราคากลางไว้ 284,000.-บาท (-สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ตามใบเนอราคา ลงวันที่ 10 มกราคม  2559   ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน   3  รายดังนี้
ที่ ชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน(บาท) กำหนด
ส่งมอบ
ยืนราคา(วัน) หมายเหตุ  
 
1 หจก.โชคดำเนินเจริญกิจรุ่งเรือง 282,000.- 30 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
2 หจก.พีแอนด์เค ดเอ็นจิเนียริ่ง 284,000.- 30 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
3 หจก.ผู้นำคอนสตรัคชั่น 284,000.- 30 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
 
                    บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนราคาแต่ละรายแล้ว    ปรากฏว่า   หจก.โชคดำเนินเจริญกิจรุ่งเรือง โดย นายสุธิชัย  พรมกุดตุ้ม   เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอ  3 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  และอยู่ในวงเงินงบประมาณโดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 282,000.-บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
                    ประกาศ  ณ วันที่  12   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2559
 
 
                                                              
(ลงชื่อ)
                                                                             (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 
 


    เอกสารประกอบ ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา