องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศงานตกลงราคาขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่บ้

    รายละเอียดข่าว

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ผลการตกลงราคาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 10
-------------------------------
                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินการตกลงราคาขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 หนองสระใต้ (สระ รพช) ขนาดพื้นที่กว้าง 28 เมตร ยาว 71  เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50  เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,982 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด ได้กำหนดราคากลางไว้ 250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ตามใบเนอราคา ลงวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2559   ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน   3  รายดังนี้
ที่ ชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน(บาท) กำหนด
ส่งมอบ
ยืนราคา(วัน) หมายเหตุ  
 
1 หจก.โชคดำเนินคอนกรีต2015 250,000.- 30 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
 
                    บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนราคาแต่ละรายแล้ว    ปรากฏว่า   หจก.โชคดำเนินคอนกรีต2015 โดย นายสุธิชัย  พรมกุดตุ้ม   เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอ  3 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  และอยู่ในวงเงินงบประมาณโดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250,000.-บาท
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                    ประกาศ  ณ วันที่  5   เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559
 
 
                                                              
(ลงชื่อ)
                                                                             (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 


    เอกสารประกอบ ประกาศงานตกลงราคาขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่บ้
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา