องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศงานตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล

    รายละเอียดข่าว

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ผลการตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 
-------------------------------
                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินการตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายสมบูรณ์  เณรจิบ ขนาดผิวจราจรถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนดได้กำหนดราคากลางไว้ 250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ตามใบเนอราคา ลงวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2559   ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน   3  รายดังนี้
ที่ ชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน(บาท) กำหนด
ส่งมอบ
ยืนราคา(วัน) หมายเหตุ  
 
1 หจก.สินเพิ่มพูลทรัพย์เจริญ 250,500.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
2 หจก.ท่านางแนวการโยธา 250,000.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
3 หจก.ดาวรุ่งการโยธา 250,500.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
 
                    บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนราคาแต่ละรายแล้ว    ปรากฏว่า  หจก.ท่านางแนวการโยธา  โดย นายศตวรรษ   ฤทธิ์นอก  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอ  3 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  และอยู่ในวงเงินงบประมาณโดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250000.-บาท (สองแสนห้าบาทถ้วน)
                    ประกาศ  ณ วันที่ 25   เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559
 
 
                                                              
(ลงชื่อ)
                                                                             (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 
 


    เอกสารประกอบ ประกาศงานตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา