องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศงานตกลงราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ผลการตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3
-------------------------------
                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินการตกลงราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3  ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด ได้กำหนดราคากลางไว้ 130,000.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) ตามใบเนอราคา ลงวันที่ 2  มีนาคม  2559   ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน   3  รายดังนี้
ที่ ชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน(บาท) กำหนด
ส่งมอบ
ยืนราคา(วัน) หมายเหตุ  
 
1 หจก.โชคดำเนินคอนกรีต 2015 130,000.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
2 หจก.พีแอนด์เค เอ็นจิเนียริ่ง 130,500.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
3 หจก.ผู้นำคอนสตัคชั่น 130,500.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
 
                    บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนราคาแต่ละรายแล้ว    ปรากฏว่า  หจก.โชคดำเนินคอนกรีต 2015 โดย นายสุธิชัย  พรมกุดตุ้ม  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอ  3 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  และอยู่ในวงเงินงบประมาณโดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
                    ประกาศ  ณ วันที่   4     เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2559
 
 
                                                              
(ลงชื่อ)
                                                                             (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 
 


    เอกสารประกอบ ประกาศงานตกลงราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา