องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ผลการตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9
-------------------------------
                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินการตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 จาก คสล.เดิม ไปหนองกกค้อ ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร พร้อมป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด
ได้กำหนดราคากลางไว้ 85,000.-บาท (-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ตามใบเนอราคา
ลงวันที่  2  มีนาคม  2559   ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน   3  รายดังนี้
ที่ ชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน(บาท) กำหนด
ส่งมอบ
ยืนราคา(วัน) หมายเหตุ  
 
1 หจก.โชคดำเนินคอนกรีต 2015 85,000.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
2 หจก.พีแอนด์เค เอ็นจิเนียริ่ง 85,500.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
3 หจก.ผู้นำคอนสตัคชั่น 85,000.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
 
                    บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนราคาแต่ละรายแล้ว    ปรากฏว่า  หจก.โชคดำเนินคอนกรีต 2015 โดย นายสุธิชัย  พรมกุดตุ้ม  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอ  3 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  และอยู่ในวงเงินงบประมาณโดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 85,000.-บาท (-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
                    ประกาศ  ณ วันที่   4     เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2559
 
 
                                                              
(ลงชื่อ)
                                                                             (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา


    เอกสารประกอบ ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา