องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ผลการตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละหานนา หมู่ที่ 1
แยกเป็นถนน 4 ตอน
-------------------------------
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินการตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายหมู่บ้าน บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 แยกเป็นถนน 4 ตอน รายละเอียดดังนี้
            ถนนตอนที่ 1 จากสามแยกวัดท่าละหานตรงไปถึงโรงงานพิมพ์ผ้า ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร
            ถนนตอนที่ 2 จากบริเวณสามแยกโรงพิมพ์ผ้าไปทางโรงเรียนบ้านละหานนา ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร
            ถนนตอนที่ 3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตที่ชำรุด จากบริเวณริมรั้วไปทางโรงเรียนบ้านละหานนา โดยการรื้อผิวจราจร ที่ชำรุดเนื่องจากดินทรุดตัวเป็นบริเวณ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร พร้อมถมดินสูง 1 เมตร โดยการเทคานคอนกรีตกันดินทรุดและถมดินกันน้ำเซาะบริเวณด้านข้างถนนปริมาตรดินถม(เผื่ออัดแน่น 40%) จำนวน 67 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดแบบที่ อบต.กำหนด
            ถนนตอนที่ 4 จากบริเวณที่ถนนคอนกรีตชำรุดไปทางโรงเรียนบ้านละหานนา ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 เมตร
            รวมถนนทั้ง 4 ตอน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 918 ตารางเมตร  พร้อมป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด ได้กำหนดราคากลางไว้ 485,000.-บาท (-สี่หมื่นแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ตามใบเนอราคา ลงวันที่  9  มีนาคม  2559   ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน   3  รายดังนี้
ที่ ชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน(บาท) กำหนด
ส่งมอบ
ยืนราคา(วัน) หมายเหตุ  
 
1 หจก.โชคดำเนินคอนกรีต 2015 485,500.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
2 หจก.พีแอนด์เค เอ็นจิเนียริ่ง 485,500.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
3 หจก.ผู้นำคอนสตัคชั่น 485,000.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
 
                    บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนราคาแต่ละรายแล้ว    ปรากฏว่า  หจก.ผู้นำคอนสตรัคชั่น โดย นายบัวดาร  วงศรีแก้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอ  3 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  และอยู่ในวงเงินงบประมาณโดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 485,000.-บาท (-สี่หมื่นแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
                    ประกาศ  ณ วันที่   11    เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2559
                  
(ลงชื่อ)
                                                                            (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา


    เอกสารประกอบ ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา