องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตชนิดท่อ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ผลการตกลงราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตชนิดท่อครึ่งซีก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8
-------------------------------
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินการตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตชนิดท่อครึ่งซีกจากบ้านนายคำบาง  ทานู ถึงนานางเสริฐ  ทาหาร บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 ก่อสร้างด้านทิศตะวันออกของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกล่าว ขนาดรางระบานน้ำกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมวางท่อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40เมตร จำนวน 5 จุด รวม 32 ท่อน พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ปิดรางระบายน้ำตลอดสาย  พร้อมป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด ได้กำหนดราคากลางไว้ 250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ตามใบเนอราคา ลงวันที่  14  มีนาคม  2559   ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน   3  รายดังนี้
ที่ ชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน(บาท) กำหนด
ส่งมอบ
ยืนราคา(วัน) หมายเหตุ  
 
1 หจก.โชคดำเนินคอนกรีต 2015 250,500.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
2 หจก.พีแอนด์เค เอ็นจิเนียริ่ง 250,000.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
3 หจก.ผู้นำคอนสตัคชั่น 250,500.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
 
                    บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนราคาแต่ละรายแล้ว    ปรากฏว่า  หจก.ผู้นำคอนสตรัคชั่น โดย นายบัวดาร  วงศรีแก้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอ  3 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  และอยู่ในวงเงินงบประมาณโดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)                


                     ประกาศ  ณ วันที่   15    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2559
 
 
                                                              
(ลงชื่อ)
                                                                             (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 


    เอกสารประกอบ ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตชนิดท่อ
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา