องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศงานตกลงราคาปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ผลการตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4
-------------------------------
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินการตกลงราคาปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 จำนวน 3 รายละเอียดดังนี้
         จุดที่ 1 บ้านพ่อเพ็งพาณิชน์ ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร
         จุดที่ 2. บ้านนายยุทธยา   โคตรรตะบุตร ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร
         จุดที่ 3. สายทางบ้านนางมะลิวัลย์   ศรีมายา  ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร พร้อมป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด ได้กำหนดราคากลางไว้ 170,000.-บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ตามใบเนอราคา ลงวันที่  11  มีนาคม  2559   ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน   3  รายดังนี้
ที่ ชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน(บาท) กำหนด
ส่งมอบ
ยืนราคา(วัน) หมายเหตุ  
 
1 หจก.โชคดำเนินคอนกรีต 2015 170,000.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
2 หจก.พีแอนด์เค เอ็นจิเนียริ่ง 170,500.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
3 หจก.ผู้นำคอนสตัคชั่น 170,500.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
 
                    บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนราคาแต่ละรายแล้ว    ปรากฏว่า  หจก.โชคดำเนินคอนกรีต2015 โดย นายสุธิชัย  พรมกุดตุ้ม  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอ  3 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  และอยู่ในวงเงินงบประมาณโดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 170,000.-บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)     

                     ประกาศ  ณ วันที่   14    เดือน  มีนาคม  พ
.ศ. 2559
                                                              
(ลงชื่อ)
                                                                             (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

    เอกสารประกอบ ประกาศงานตกลงราคาปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา