องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ผลการตกลงราคาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตขนาดเล็ก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4
-------------------------------
         ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินการตกลงราคาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตขนาดเล็ก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 สายเชื่อมจากคลองส่งน้ำเดิมตำบลท่านางแนว ถึงเขตบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ขนาดคลองส่งน้ำ กว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง 0.65 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.07 เมตร  พร้อมป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด ได้กำหนดราคากลางไว้ 250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ตามใบเนอราคา
ลงวันที่  21  มีนาคม  2559   ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน   3  รายดังนี้
ที่ ชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน(บาท) กำหนด
ส่งมอบ
ยืนราคา(วัน) หมายเหตุ  
 
1 หจก.โชคดำเนินคอนกรีต 2015 250,500.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
2 หจก.พีแอนด์เค เอ็นจิเนียริ่ง 250,000.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
3 หจก.ผู้นำคอนสตัคชั่น 250,500.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
 
                    บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนราคาแต่ละรายแล้ว    ปรากฏว่า  หจก.พีแอนด์เค เอ็นจิเนียริ่ง  โดย นายอังคาร  ดุงมะณี  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอ 3 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  และอยู่ในวงเงินงบประมาณโดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)      

                   ประกาศ  ณ วันที่   25   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2559
                                                              
(ลงชื่อ)
                                                                             (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 


    เอกสารประกอบ ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา