องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ผลการตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสะแบง  หมู่ที่ 5 
-------------------------------
                        ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินการตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน          หมู่บ้าน บ้านหนองสะแบง  หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ตอน รายละเอียดดังนี้
           ตอนที่ 1. สายทางไปโรงสีข้าวชุมชนหมูบ้านถึง บ้านนางขันทอง  มูลอุกทุก ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร
           ตอนที่ 2. สายทางไปวัดป่าเทพไมตรีถึงบ้านนายมงคล   ญาติสังกัด  ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ทั้ง 2 ตอน ไม่น้อยกว่า 500 พร้อมป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด ได้กำหนดราคากลางไว้ 250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ตามใบเนอราคา ลงวันที่ 31  มีนาคม  2559   ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน   3  รายดังนี้
ที่ ชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน(บาท) กำหนด
ส่งมอบ
ยืนราคา(วัน) หมายเหตุ  
 
1 หจก.ท่านางแนวการโยธา 250,000.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
2 หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 249,500.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
3 หจก.ดาวรุ่งการโยธา 250,000.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
 
                    บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนราคาแต่ละรายแล้ว    ปรากฏว่า   หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด โดย นายสุทัศน์  ฤทธิ์นอก   เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอ  3 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  และอยู่ในวงเงินงบประมาณโดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 249,500.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                    ประกาศ  ณ วันที่   6   เดือน   เมษายน  พ.ศ. 2559
 
 
                                                              
(ลงชื่อ)
                                                                             (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 


    เอกสารประกอบ ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา