องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนขยายไหล่ทาง สา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ผลการตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนขยายไหล่ทาง สายทางบ้านหนองผือ หมู่ที่ 8

-------------------------------
              ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินการตกลงราคาปรับปรุงถนนขยายไหล่ทาง สายทางบ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 สายทางหลังวัดไปเชื่อมถนนสายแยกคลองเจริญห้วยหินลาด สภาพเดิมเป็นทางแคบ โดยปรับปรุงถนนเป็นไหล่ทาง 2 ช้างกว้างข้างล่พ 1 เมตร ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 ตารางเมตร
ยกร่องพูนดินถนนสูงเฉลี่ย 1 เมตร พร้อมลงลูกรังเสริมผิวจราจรยาวตลอดสาย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  8,400 ตารางเมตร ปรับเกรดเฉลี่ยถนนให้เรียบร้อยตลอดสาย รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด
ได้กำหนดราคากลางไว้ 250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ตามใบเนอราคา ลงวันที่  4  เมษายน  2559   ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน   1  รายดังนี้
ที่ ชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน(บาท) กำหนด
ส่งมอบ
ยืนราคา(วัน) หมายเหตุ  
 
1 หจก.ผู้นำคอนสตัคชั่น 250,000.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
 
                    บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนราคาแต่ละรายแล้ว    ปรากฏว่า  หจก.ผู้นำคอนสตรัคชั่น โดย นายบัวดาร  วงศรีแก้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอ  1 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  และอยู่ในวงเงินงบประมาณโดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
                    ประกาศ  ณ วันที่   4  เดือน   เมษายน  พ.ศ. 2559
 
 
                                                              
(ลงชื่อ)
                                                                             (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา


    เอกสารประกอบ ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนขยายไหล่ทาง สา
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา