องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างยกร่องพูนดินสายบ้านโนนทอง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ผลการตกลงราคาโครงการยกร่องพูนดิน สายบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6

-------------------------------
           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินการตกลงราคาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6 ไปบ้านรวง ตำบลท่าวัด ทางราบเดิมเป็นทางราบลุ่มต่ำ
โดยก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 650 เมตร ยกร่องพูนดินถนนสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมลงลูกรังเสริมผิวจราจร ยาวตลอดสาย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื่นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร ปรับปรุงวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 14 ท่อน 2 จุด ปรับเกรดถนนให้เรียนร้อยตลอดสายรายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด ได้กำหนดราคากลางไว้ 300,000.-บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) ตามใบเนอราคา ลงวันที่  12 เมษายน  2559   ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน   1  รายดังนี้
ที่ ชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน(บาท) กำหนด
ส่งมอบ
ยืนราคา(วัน) หมายเหตุ  
 
1 หจก.ผู้นำคอนสตัคชั่น 300,000.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
 
                    บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนราคาแต่ละรายแล้ว    ปรากฏว่า  หจก.ผู้นำคอนสตรัคชั่น โดย นายบัวดาร  วงศรีแก้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอ  1 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  และอยู่ในวงเงินงบประมาณโดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000.-บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
                    ประกาศ  ณ วันที่   12  เดือน   เมษายน  พ.ศ. 2559
 
 
                                                              
(ลงชื่อ)
                                                                             (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 
 


    เอกสารประกอบ ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างยกร่องพูนดินสายบ้านโนนทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา