องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างขุดสระน้ำฝน บ้านหญ้าคา หม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ผลการตกลงราคาโครงการขุดลอกสระน้ำฝน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7
-------------------------------
           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินการตกลงราคาขุดลอกสระน้ำฝน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 ขนาดสระกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปริมาณ 1,600 ตร.ม. ปริมาณดินขุด 4,800 ลบ.ม. พร้อมป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด ได้กำหนดราคากลางไว้ 250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)  ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน   1  รายดังนี้
ที่ ชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน(บาท) กำหนด
ส่งมอบ
ยืนราคา(วัน) หมายเหตุ  
 
1 หจก.ผู้นำคอนสตัคชั่น 250,000.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
 
                    บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนราคาแต่ละรายแล้ว    ปรากฏว่า  หจก.ผู้นำคอนสตรัคชั่น โดย นายบัวดาร  วงศรีแก้ว  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอ  1 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  และอยู่ในวงเงินงบประมาณโดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
                    ประกาศ  ณ วันที่   4  เดือน   เมษายน  พ.ศ. 2559
 
 
                                                              
(ลงชื่อ)
                                                                             (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 


    เอกสารประกอบ ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างขุดสระน้ำฝน บ้านหญ้าคา หม
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา