องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านละหาน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ผลการตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน สายจากหลังโรงเรียนบ้านละหานนา หมู่ที่ 1
-------------------------------
           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินการตกลงราคาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินเพื่อการเกษตร สายทางจากหลังโรงเรียน บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 ถึงสมหวังฟาร์ม สภาพเดิมเป็นทุ่งนา โดยก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร ยกร่องพูนดินถนนสูงเฉลี่ย 1.00 ม.พร้อมลงลูกรังเสริมผิวจราจร ยาวตลอดสาย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร ปรับเกรดเฉลี่ยถนนให้เรียบร้อยตลอดสาย รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด   ได้กำหนดราคากลางไว้ 270,000.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ตามใบเนอราคา ลงวันที่  25 เมษายน  2559   ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน   3  รายดังนี้


ที่ ชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน(บาท) กำหนด
ส่งมอบ
ยืนราคา(วัน) หมายเหตุ  
 
1 หจก.โชคดำเนินคอนกรีต2015 270,500.- 30 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
2 หจก.พีแอนด์เค เอ็นจิเนียริ่ง 270,000.- 30 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
3 หจก.ผู้นำคอนสตัคชั่น 270,500.- 30 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
 

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนราคาแต่ละรายแล้ว    ปรากฏว่า 
หจก.พีแอนด์เค เอ็นจิเนียริ่ง โดย นายอังคาร  ดุงมะณี  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอ  3 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  และอยู่ในวงเงินงบประมาณโดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 270,000.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
                    ประกาศ  ณ วันที่   12  เดือน   เมษายน  พ.ศ. 2559
 
 
                                                              
(ลงชื่อ)
                                                                             (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 
 

     เอกสารประกอบ ประกาศงานตกลงราคาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านละหาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา