องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศงานตกลงราคาปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง ผลการตกลงราคาโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2
-------------------------------
           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินการตกลงราคาปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2  วางท่อคอนกรีตเหล็กภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อจากรางระบายน้ำเดิมของหมู่บ้าน (จากหน้าวัดเรไรด้านทางทิศใต้ ลงสู่ลำห้วยทราย) ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 27  ท่อน พร้อมเทคอนกรีตหยาบรองพื้นหนา 0.05 เมตร  และยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด  รายละเอียดตามที่  อบต.กำหนด   ได้กำหนดราคากลางไว้ 50,000.-บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) ตามใบเนอราคา ลงวันที่  11  พฤษภาคม  2559   ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน   3  รายดังนี้
ที่ ชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน(บาท) กำหนด
ส่งมอบ
ยืนราคา(วัน) หมายเหตุ  
 
1 หจก.โชคดำเนินคอนกรีต2015 50,500.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
2 หจก.พีแอนด์เค เอ็นจิเนียริ่ง 50,000.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
3 หจก.ผู้นำคอนสตัคชั่น 50,500.- 45 30 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
 
บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนราคาแต่ละรายแล้ว    ปรากฏว่า 
หจก.พีแอนด์เค เอ็นจิเนียริ่ง โดย นายอังคาร  ดุงมะณี  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา  และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอ  3 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  และอยู่ในวงเงินงบประมาณโดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000.-บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)
                    ประกาศ  ณ วันที่  13  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2559
 
 
                                                              
(ลงชื่อ)
                                                                             (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา


    เอกสารประกอบ ประกาศงานตกลงราคาปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริ
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา