องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2

    รายละเอียดข่าว


 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง   แผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
------------------------

                        ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2546 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วงเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000.-บาท และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000.-บาท จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีและในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดทำตามวรรคแรก จัดส่งสำเนาแก้สำนักงานตรวนเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้อนุมัติให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนดังกล่าวนั้น                     

                        บัดนี้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2546 ข้อ 4(2) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
                        จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
                                        ประกาศ  ณ  วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ.2560

 
                                                                    (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 
 
 
 
 
     เอกสารประกอบ ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา