องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้้งพนักงานส่วน

    รายละเอียดข่าว

 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภท วิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
-----------------------------------------------
        ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2 /ว 25 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ประกอบความในข้อ 8 แห่งประกาศ ก.อบต. จังหวัดขอนแก่น                      เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังนี้
 
1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                    จำนวน    1     อัตรา
 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  
2.1  เป็นพนักงานส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในส่วนงานที่เริ่มต้นจากระดับ1 หรือ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.2 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตามที่ ก.อบต. กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1  ท้ายประกาศนี้  และ
2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (ไม่ต่ำกว่า 15,060 บาท )
 
3. ข้อห้ามสำหรับพระภิกษุและสามเณร
พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท. 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม  2534  เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ
 
4. การรับสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
 
การสมัครคัดเลือก  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกฯ จะต้องยื่นใบสมัครคัดเลือกพร้อมเอกสารต่างๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนากำหนดด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 มิถุนายน 2561  ในวันและเวลาราชการได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ถนนเมืองพล – ชัยภูมิ  ตำบลละหานนา  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   โทร. 0-4349-9477 ต่อ 18  โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศนี้
 
 
 
-2-
 
 
5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือกพร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
          5.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ                    ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน โดยเขียนชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง  ตามเอกสารหมายเลข 2  ท้ายประกาศนี้
5.2  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน
5.3 สำเนาบัตรประวัติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสำเนา
ทุกหน้า  จำนวน  1   ชุด
5.4 สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนตำบล) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ  (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
 
4.5 สำเนาปริญญาบัตรและหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต. กำหนด อย่างละ 1 ชุด สำหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย
5.6 หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก
 ตามเอกสารหมายเลข 3  ท้ายประกาศนี้
          5.7 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ  สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่า หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด   มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศ ของ ก.อบต. มติ ก.อบต. จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ  
 
6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 200 บาท                      
 
7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกกำหนด คะแนนรวม 300 คะแนน แยกรายละเอียดดังนี้
 
. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม   100  คะแนน)
 
  ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การควบคุมงาน                  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน กฎหมาย
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั่วๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและหลักวิชาการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) รายละเอียดเนื้อหาวิชาตามเอกสารหมายเลข 4 ท้ายประกาศนี้
. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม   100  คะแนน)
          ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ( แบบปรนัย 60 คะแนน และอัตนัย 40 คะแนน ) รายละเอียดเนื้อหาวิชาตามเอกสารหมายเลข 4  ท้ายประกาศนี้
 
 
 
-3-
 
.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)
ประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ หรือการประเมินตามเอกสารหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ โดยมีแบบแสดงรายการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งหรือด้านอื่นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กำหนด
 
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
       องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมทั้งประกาศกำหนด  วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.อบต. จังหวัดทั่วไประเทศ และองค์การบริหารส่วนตำบลภายในจังหวัดขอนแก่นทราบ ในวันที่ 20  มิถุนายน 2561 กรณีผู้สมัครสอบสอบคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิ์ที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยทำหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ในวันที่   26  มิถุนายน 2561  ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว      ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่มรายชื่อแต่ประการใด โดยประกาศรายชื่อเพิ่มเติมใน                      วันที่ 27 มิถุนายน 2561 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 6  กรกฎาคม 2561
 
     ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้การสอบคัดเลือก        
         
9. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
                   9.1  ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป                 ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
                   9.2 เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 9.1 เสร็จแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เพื่อประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
 
        10. กรณีที่มีการทุจริต หรือมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศ
                   10.1 กรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือกคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือพิจาณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควรถ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
                   10.2 กรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศ ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ในการวินิจฉัยสั่งการและถือเป็นทีสุด
 
 
 
 
-4-
 
 
          11. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกได้ โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปมากว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและจำประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน 2 เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกจำนวน 2 เท่า ของอัตราว่างตามประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่  1  ภายใน 30 วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก  
  
11. การแต่งตั้ง
                    ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งใด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก็ต่อเมือได้รับความเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือก จาก  ก.อบต. จังหวัดขอนแก่นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา จะดำเนินการแต่งตั้งผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกตามลำดับและแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งต่อไป
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่   10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561
 

  
                                                               (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
     เอกสารประกอบ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้้งพนักงานส่วน
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา