องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ภาษีบำรุงท้องที่
ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี
การชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายใน เดือน เมษายน ของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและทีดิน
ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
การชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี  จะต้องชำระค่าภาษี ณ ส่วนการคลัง ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ภ.ร.ด.8

ภาษีป้าย
ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ติดตั้งใหม่ 
การชำระภาษีป้าย จะต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หรือจะชำระภายในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้
อัตราค่าป้าย
ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ม.
ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือปนภาพหรือเครื่องหมายอืนให้คิดอัตรา 20 บาทต่อ 500 ตร.ม.
ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่หรือ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือ ทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ม.
เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้าย ละ 200 บาท

    เอกสารประกอบ คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา