องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่่น


คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ภาษีบำรุงท้องที่  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภายใน เดือน เมษายน ของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ผู้รับการประเมินจะต้องยื่นแบบ ภรด.2 ภายใน เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี และจะต้องชำระในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

ภาษีป้าย ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภป.1 ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี และป้ายใหม่ให้ยื่นภายใน 15 วันนับจากวันติดตั้งป้าย

    เอกสารประกอบ คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา