องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาเรื่อง สอบราคา

    รายละเอียดข่าว

                                                         
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงห้วยทรายพัฒนา หมู่ที่ 13 จำนวน 2 สาย
ตำบลละหานนา   อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
---------------------------------------
                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน    หนองแวงห้วยทรายพัฒนา หมู่ที่ 13  จำนวน 2 สาย  โดยมีรายละเอียดดังนี้
                        1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงห้วยทรายพัฒนา
หมู่ที่ 13
(แยกบ้านนายสุพจน์ วัลลาไปทางทิศเหนือ)  กว้าง 0.30  เมตร ลึก  0.20 เมตร หนา 0.07 เมตร
ยาว 282 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
1  ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

 ราคากลาง  129,720.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
                   2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงห้วยทรายพัฒนา
หมู่ที่ 13 (สี่แยกบ้านนางบง ไปทางทิศเหนือฝั่งขวา) กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 215 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
1  ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง  138,280.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
                  
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
. เป็นนิติบุคคล  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
                    3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                    4. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง สัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  50% ของแต่ละโครงการ
                        กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 26  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕58   
โดยพร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เวลา ๑๐.๐๐ น
. เพื่อไปดูสถานที่ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ผู้ซื้อเอกสารสอบราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ตามวันและเวลา
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ถือว่ารับทราบปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับสถานที่ (ถ้ามี) โดยจะไม่นำปัญหา
มาเป็นข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
           
        -2- / กำหนดยื่นซองสอบราคา................       
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ดังนี้
                   - วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน  2558 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ส่วนการคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน

                   - วันที่ 29  มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สถานที่กลางสำหรับศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะไม่รับซองเสนอราคาของผู้ใดอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติและเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางสำหรับศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่ส่วนการคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  ระหว่างวันที่ 1
2 มิถุนายน 2558
ถึงวันที่ 2
6 มิถุนายน  2558  เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข  043 – 499477 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ
ทางเว็บไซต์  www.lahanna.go.th
หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th  
                   ประกาศ  ณ  วันที่   12   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕8
 
 
                                                                   (ลงชื่อ)  ทองปักษ์  มาพงษ์
                                                                                (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา


    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาเรื่อง สอบราคา
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา