องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ยกเลิกประกาศ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง  ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทรายพัฒนา หมู่ที่ 13 (แยกบ้านนายสุพจน์ วัลลา ไปทางทิศเหนือ)
.............................
                   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทรายพัฒนา หมู่ที่ 13 (แยกบ้านนายสุพจน์ วัลลา ไปทางทิศเหนือ) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
                   เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงแหล่งงบประมาณในการเบิกจ่าย
                   องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                                  ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนาน 2558
 
     ทองปักษ์  มาพงษ์
(นายทองปักษ์  มาพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 


    เอกสารประกอบ ยกเลิกประกาศ
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา