องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใ

    รายละเอียดข่าว

                                                         
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตามงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 2 โครงการ
ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
---------------------------------------
                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตามงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
                        1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านหญ้าคา ถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1  ป้าย (ป้ายชั่วคราว) และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย (ป้ายถาวร) รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  ราคากลาง  287,250.-บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
                        2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่16 บ้านโนนถาวร ถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1  ป้าย (ป้ายชั่วคราว) และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย (ป้ายถาวร) รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กำหนด  ราคากลาง  287,250.-บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
                    3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
 
-2- / 4.ไม่เป็นผู้ได้รับ............................
                   4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง สัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  143,625.-บาท ของแต่ละโครงการ
                        6. นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จะเข้าเป็นคู้สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
                        กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 9  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕58   
โดยพร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อไปดูสถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. การดูสถานที่ก่อสร้าง เป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้ซื้อแบบต้องศึกษารายละเอียดและรายการที่จะไปดูสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบและจะยกเป็นข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตำบลละหานน ภายหลังไม่ได้
                    กำหนดยื่นซองสอบราคา ดังนี้
                   - วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558เวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ส่วนการคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน
                   - วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สถานที่กลาง
สำหรับศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะไม่รับซองเสนอราคาของผู้ใดอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติและเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9  กรกฎาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางสำหรับศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2
 
 
 
 
-3- / ผู้สนใจติดต่อขอรับ........................................
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2558
ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม  2558  เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข  043 – 499477 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ ทางเว็บไซต์  www.lahanna.go.th
หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th  
                   ประกาศ  ณ  วันที่   24   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕8
 
                                                                             (ลงชื่อ)……………………………………………...
                                                                                (นายทองปักษ์  มาพงษ์)
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา